240207_Nyhetsbrev

Ett nytt GIS år väntar

Efter år av pandemier har vi äntligen kunnat börjat träffas mer igen fysiskt även digitala arbetssätt fortsätter att vara dominerande. NorrGIS år 2023 har varit präglat av mestadels digitala aktiviteter, men våra senaste idékonferenser och en studieresa till Luleå var tillfällen då vi återigen fick träffa flera medlemmar fysiskt igen.

Hur ser GIS och geodataanvändning ut i Norr- och Västerbotten?

Digitaliseringsresan fortsätter på många plan. Så även inom geodatabranschen här i norra sverige. Fler och fler fortsätter inse att geodata är ett område som kan spela stor roll när det gäller att få insikter om sin verksamhet. Genom att använda rätt geodata – presentera dem på nya sätt och ta bra beslut för sina organisationer. Fler och fler kartcentrerade applikationer är ute i fält och gör jobbet och sk dashboards börjas synas i lednings och beslutsrum. För oss som arbetar med geodatat genom att samla in, ta hand om lagring eller tillgängliggöra data innebär det troligtvis också ökade krav och kanske mer arbete. Vi behöver hjälpa till att integrera och se till att geodata kommer fram dit det behövs. Hur hanterar vi det?

Eftersom GIS-teknik utvecklas parallellt med övriga IT-området i sort ser vi också att det finns en del nya (IT)områden som börjar ta plats även på geodatascenen. Sensordata och realtids-GIS börjar vara lite enklare att hantera. En utmaning, men också en stor möjlighet är för GIS-utvecklare att få in dessa data på kartan. Det kan öka grad av automatisering och är en viktig komponent i de digitala tvillingar man börjar prata om och också testar att börja använda i olika tillämpningar. Ett annat område som är ”hajpat” är AI, och förra höstens trend med framför allt generativa AI verktyget Chat-GPT med flera andra, har varit på tapeten i många projekt och diskussioner såväl privat som i arbetsliv under hela 2023. Också andra sätt att använda AI – tex bildgenerering kommer starkt med många möjligheter, men kan också ses som ett hot genom video- och bildmanipulation. Googla ”AI-verktyg” och du kommer få många artiklar att förkovra dig i.

Ja, för att hänga med i snabb fortsatt utveckling krävs en förmåga att ta till sig och förhålla sig till allt det nya som sker. Men också bevara och ta hand om den kunskap vi redan sitter på inom Geodataområdet. Gasa och bromsa – samtidigt?

Ett viktigt nationellt projekt som vi fortsätter stötta och bevaka är det projektet som handlar om att få nya förmågor (läs ungdomar) in i vår bransch. Geoforum och Geodatarådets kompetensråd-/forum har nyligen lanserat en ny branschplats för detta ändamål: https://valjgeodata.se/. På NorrGIS egna hemsida  kommer vi också lyfta fram en länk direkt till denna sida.

NorrGIS har en tradition historiskt av att försöka stötta skolor, varför vi i fjol höstas riktade in oss mot att sprida kunskap mot länens Gymnasieskolor. Det kommer vi med all säkerhet behöva fortsätta med även kommande år.

Trots oroligheter i vår omvärld vill jag också hoppas att vi som arbetar med GIS och geodata kan fortsätta skapa tillämpningar och förutsättningar som gör att vi lättare och enklare förstår vår komplexa omvärld. Trygghetsarbete med geodata och få bra lägesbilder är på tapeten i många kommuner!

En liten paradox i detta sammanhang är ju att öppna data fortsatt är viktigt (som en del av den nationella geodatastrategin) – men å andra sidan att ha bra koll på hur vi arbetar än mer med informationsklassning och informationssäkerhetsarbete så vi inte delar data öppet som inte borde vara öppen.

FOI gav i november ut en rapport:  Möjliga hot och risker rörande öppna geodata – Redovisning av arbete i en förstudie (foi.se)

Redan här och nu arbetar NorrGIS med att öka kompetens hos våra medlemmar kring informationssäkerhet. Fortsätt gärna engagera dig kring dessa frågor. Gasa och bromsa – samtidigt?

Avslutningsvis – NorrGIS fortsätter att vara en organisation som genom att med sin unika kompetens hur man använder geodata på bästa sätt och genom att nätverka, ser till att sprida kunskap och därigenom bidra till att skapa hållbara samhällen.

Vi är en viktig spelare i den gröna omställning som alla nu pratar om genom att vi kan bidra till ett bättre samhällsplanerande och en bra samhällsutveckling. Kom ihåg att du gör ett viktigt arbete om du jobbar med GIS och geodata. Var stolt över ditt arbete. Dela dina kunskaper! Nätverka! Och ha roligt! Och gasa på med bibehållet lugn! Det är ett bra koncept för fortsatta framgångar med NorrGIS! 

Så tack för ett gott GIS och geodata år 2023. Låt oss nu i alla fall rusa in i 2024 med nyfikna ögon.

/Jonny Halvarsson

Ordförande NorrGIS Luleå 7 februari 2024

NorrGIS Nyhetsbrev 1:2024 Februari

Resumé från idéseminarium 18-19 januari

Aktivitetsplanering för 2024 genomfördes under NorrGIS idékonferens 2023 i Piteå på Sikfors Camping och konferens. På konferens deltog gjorde 22 medlemmar.

Presentation om vindkraftsverkssatsningarna i Sverige och markbygden genomfördes av Jonas Lundmark från wpdWindManager Vi arbetade sedan vidare enligt den sk. OpenSpace-metoden under två dagar. Arbetsordningen är att medlemmar får skicka in idéförslag till aktiviteter de vill att NorrGIS ska arbeta med kommande år. Idéerna diskuteras och utvecklas, arbetsupplägg tas fram och arbetsgrupper med sammankallande utses. Det vill säga, idékonferensen är fortsatt en viktig input till NorrGIS årliga verksamhetsplan och vad ni medlemmar vill att föreningen skall arbeta med under kommande år. Förutom kreativt arbete med idéer och aktivitetsplanering hade vi dessutom en gemensam kvällsaktivitet med bastu/badtunna och en god middag inkluderat en spännande kart/geo-QUIZ signerad Lantmäteriet.

Resultatet av idékonferensen blev input och förslag till verksamhetsplan för 2024.  Den har du som medlem nu kunnat vara med och rösta på fram tills igår.

Förslag till Verksamhetsplan prioritering av medlemmar kring aktiviteter

Igår (den 6:e februari) avslutades röstningsmöjligheten att ge din synpunkt till vad NorrGIS bör prioritera under 2024.

Denna prioriteringsordning har ni medlemmar kommit fram till.

 1. Öppna data
 2. Informationsklassning och säkerhet ur ett geodatakontext
 3. Fortsatta aktiviteter mot skolor och kompetenssatsningar
 4. Interkommunala karttjänster och samverkan med geodata
 5. Arbeta med lobbying för att arrangera Kartdagar, Mätkart eller andra nationella konferenser till ”NorrGIS-land”
 6. Arrangera studieresa till Umeå
 7. Vara kravställare och handledare till Exjobb: ”Hur ser GIS och geodataläget ut i norra sverige och hur kan samverkan, samarbeten utvecklas”
 8. Återaktivera stipendier för att lyfta fram eller ge bra GIS-projekt och  
 9. Skapa en regional NorrGIS-nätverksgrupp för Plattformsbyte eller för de som redan använder Geosecma

NorrGIS årsmöte 20 februari – inbjudan och kallelse

NorrGIS årsmöte är öppet för alla medlemmar. Varje medlemsorganisation har en röst.

De viktigare punkterna är att besluta om den nya Styrelse, Ekonomi och Verksamhetsplan 2024.

Anmälan till NorrGIS årsmöte finns öppen på NorrGIS hemsida, där du också hittar bakgrundsdokument!

 • Vad: Årsmöte NorrGIS 2024
 • Datum: Tisdag 20februari
 • Tid: 10:00-12:00
 • Plats: Digitalt via Teams – anmäl dig och du får länk skickad.

Du kan också skicka in motioner via anmälningsformuläret.

Läs mer och hitta anmälningslänk på vår Web: Inbjudan till NorrGIS Årsmöte 20 februari – NorrGIS

Frågor kring årsmötet kan också tas med någon i befintlig styrelse: Kontakt – NorrGIS

Välkomna!

Nationell branschsida för ungdomar lanserad 1:a februari

Äntligen har Geoforum och hela GIS branschens sida för att locka ungdomar till vår bransch lanserats.

Du hittar den här! https://valjgeodata.se/

Syns på Tiktok och Snapchat

Med budskapet ”Sluta gissa om framtiden – svaret finns i geodata” lyfter kampanjen exempel på hur viktigt geodata är för samhällets utveckling. Kampanjen vänder sig till ungdomar på framför allt gymnasienivå och består av filmer som visas i sociala medier, främst på TikTok och Snapchat. Samtidigt lanseras också en helt ny webbplats med information om utbildningar och yrken i branschen.

Röster om satsningen: 

”– Vi har ett stort behov av att attrahera fler till geodatabranschen. Med den här kampanjen vill vi testa nya vägar att nå ut till unga så att fler förstår vad geodata är och vilka viktiga och spännande yrken som finns i vår bransch. Utan geodata kan vi inte bygga ett smart och hållbart samhälle, säger Sofi Almqvist, vd på Geoforum Sverige.”

”– Vi vill stärka bilden av branschen och öka kännedomen bland unga. Vi behöver bli bättre på att berätta om vilka spännande yrken det finns och hur centralt geodata är i samhället. Geodata används i allt från att förutse översvämningar och skred till att utveckla nya tjänster för konsumenter och företag. Det här ökar våra möjligheter att rekrytera till en bransch som är i tillväxt, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.”

Kompetensförsörjning en stor utmaning

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med relevant erfarenhet, det är svårt att kompetensutveckla befintlig personal och söktrycket till utbildningar är lågt, till och med nollintag på flera utbildningar. Under 2021 genomförde Lantmäteriet en kartläggning på uppdrag av regeringen som visade att skyndsamma åtgärder behövs, annars riskerar branschen att utarmas. En av de saker som rapporten pekade på är att geodataområdet idag upplevs som anonymt. Läs gärna hela rapporten här.

Om projektet

Projektet som ligger bakom den nya sajten – startade hösten 2022 och drivs av Geoforum Sverige och Lantmäteriet – på uppdrag av Geodatarådets Kompetensrådsgrupp.

I skrivande stund medverkar följande organisationer i kompetensrådet: Esri, Haninge kommun, Högskolan i Gävle, Kalmar kommun, Karlstad universitet, Kristianstad kommun, Lunds universitet, Luleå kommun, SGU, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen och Tyréns. Projektet har fått finansiering från innovationsprogrammet Smart Built Environment. Vill din organisation delta eller bidra i projektet? Det finns ännu möjlighet att engagera sig på olika sätt och i olika omfattning under det fortsatta arbetet. Hör av dig till Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum linn.noren@geoforum.se

NorrGIS leder Exjobbsstudie – Hur används GIS i Norr- och Västerbotten

Under idékonferensen i Sikfors lyftes en idé om att använda NorrGIS som exjobbsmotor/handledare.

Vi har redan nu kontakt med en student som läser Kulturgeografi vid Umeå universitet och jobbar på ett upplägg enligt nedan:

Utkast upplägg inför C-uppsats – GIS analys i kommuner.

 • 20/3 – Kursstart (Påbörjar arbetet innan)
 • 12/5 – Sista inlämning för opponering
 • 2/6 Senast inlämningsdag för slutversionen av uppsatsen

Syftet: Syftet med studien är att genomföra en kartläggning av GIS användandet i kommuner, samt en identifiering av verksamhet inom kommunerna som använder GIS. Undersöka om det finns en samverkan mellan kommuner, och hur denna ser ut, eventuella behov och flaskhalsar som uppstår vid en samverkan. Uppsatsen ska på så vis resultera i att hitta nya sätt för bättre utväxling av samverkan, samt goda exempel för GIS användandet och samverkan i framtiden inom Norrbotten och Västerbotten.

Handleder gör Fredrik Ekefjärd, Skellefteå kommun och Jonny Halvarsson, Luleå Kommun. Vi återkommer med rapport och förhoppningsvis en presentation av slutsatser vid ett TechTalk!

NorrGIS TechTalks – har du något spännande att berätta? Anmäl ditt TechTalk 2024

Är du intresserad av att presentera ditt företag, ett projekt eller en produkt, eller kanske ett nytt sätt att lösa ett problem? Vill du dela med dig av det? Då är NorrGIS TechTalk ett sätt att göra det på! Vi sitter på ett bra nätverk om du vill sprida din information. Nedan visas datum och anmälningslänk för att skicka in ett TechTalk!

Vill du hålla ett TechTalk för NorrGIS medlemmar? Anmäl det här: https://bit.ly/NorrGISTT2024_ANM DATUM 2024 ÄR:

 • Tisdag 23 januari (Torsdagen 18 är det NorrGIS idéseminarium)
 • Torsdag 22 februari
 • Torsdag 23 mars
 • Torsdag 18 april
 • Torsdag 16 maj
 • Torsdag 13 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 22 augusti
 • Torsdag 19 september
 • Torsdag 17 Oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 19 december

Tips på bra ”TechTalkare” tas gärna emot av jonny.halvarsson@lulea.se

Information från Länsstyrelsen

Ny omgång av BrandGIS utbildning genomförs 13:e mars i Umeå, Workshop, Umeå, Västerbottens län

Läs mer om BrandGIS här: Projekt BrandGIS (lansstyrelsen.se)

Förövrigt har Länsstyrelsernas GIS bra information på deras sida: Startsida – GIS (lansstyrelsen.se) med Nyhetsflöde och information om deras tjänster, samt länkar till Geodatakatalogen och planeringskatalogen.

Vad är Geodatakatalogen?

Länsstyrelsernas geodata finns öppen och lättillgänglig för alla. Med några klick kan du hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och mycket annat.

Geodatakatalogen (GDK) ger möjlighet för individ och samhälle att få tillgång till länsstyrelsernas geografiska information.

Målgrupper för Geodatakatalogen är alla som har behov av att använda länsstyrelsernas geografiska information så som kommuner, andra myndigheter, näringsliv, skola, universitet och allmänhet.

Vad är Planeringskatalogen?

Du som arbetar inom kommunen eller på myndighet med samhällsplanering har god nytta och användning av Planeringskatalogen. Det är en webbaserad söktjänst för planeringsunderlag.

Planeringskatalogen ska vara en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering från statliga myndigheter. Tanken är att på en plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information, som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.
Med planeringsunderlag menas kunskapsunderlag som belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i översiktsplanering och detaljplanering. De kan bestå av rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor.

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam) – Aktiviteter under 2024

Färdplan för att fortsätta samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet med Projektledare Malin Klintborg tillsammans med Värmdö kommuns Malin Sträng genomför just nu workshoppar med ett antal utvalda kommuner.Malin har fått i uppdrag av Malin Klintborg på Lantmäteriet att sammanställa kommunernas behov inom regeringsuppdraget  ”att ta fram ett förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen”.Länk till regeringsuppdraget: Uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen – Regeringen.se

Deltagande kommuner är bla Berg, Kungsbacka, Botkyrka, Örebro, Trollhättan, Eskilstuna, Lund, Göteborg, Lerum, Alingsås och Luleå.

2 av 4 workshoppar är genomförda och kommer att landa i en rapport (Förslaget till färdplanen).

”Förslaget till färdplan ska beskriva hur arbetet för en enhetlig och obruten digital samhällsbyggnadsprocess kan bedrivas utifrån förutsättningarna för dess olika delprocesser.

Lantmäteriet ska lämna nödvändiga författningsförslag. Lantmäteriet ska senast den 30 april 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).”

Kommande informationsmöten

Informationsmöten om status i smartare samhällsbyggnadsprocess, mer info och länk https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/om-smartare-samhallsbyggnad/informationsmoten/#faq=76d8

 • måndag den 29 januari kl. 13-14 (går att se ca 2v. efter sändningen)
 • måndag den 11 mars kl. 13-14
 • måndag den 22 april kl. 13-14
 • måndag den 3 juni kl. 13-14

Prenumerera på Lantmäteriets olika nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/press/nyhetsbrev/

 • BAL och ABT
 • Digital samhällsbyggnadsprocess
 • Geodatarådet
 • Handbok i mät- och kartfrågor, HMK
 • Nyheter inom Geodesi

Övriga nyheter och information från Lantmäteriet:

Kika gärna på UR samtidens filmer om Lantmäteriet: UR Samtiden – Gränser, ortnamn och kartor: Lantmäteriförrättning | UR Play

Här finns information och nyheter om Lantmäteriets geodataprodukter: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Produktnyheter/

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen!

Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Lediga jobb (Norr- och Västerbotten):

 Nyheter från media och sociala kanaler

Om NorrGIS Nyhetsbrev/Medlemskap/Information i våra digitala kanaler

Känner du någon som borde få denna information eller vill du inte ha detta nyhetsbrev mail ledes i fortsättningen? Registrera/Avregistrera via denna länk https://www.norrgis.se/norrgis-nyhetsbrev/

 • Vill du själv ha med nyheter i kommande nyhetsbrev har vi nu skapat en utgivningsplan som du hittar på NorrGIS Web
 • Känner du något företag som borde bli medlem. Tipsa gärna om vår förening.
 • Har du ett ledigt jobb – tipsa eller skriv på NorrGIS LinkedIN sida.
 • Vill du skriva om något roligt, spännande eller intressant inom GIS? Gå med i och gör det på NorrGIS Facebooksida.
 • Är du medlem och vill få tillgång till NorrGIS Microsoft Team för samarbete? Maila jonny.halvarsson@lulea.se

GDPR:

NorrGIS lagrar medlemsinformation, namn, mail och företagsinformation för att kunna administrera, informera, fakturera och föra dialog med sina medlemmar. Vi har inget speciellt nyhetsbrevsystem utan skickar våra nyhetsbrev som vanliga mail och lägger samtidigt upp nyheten på NorrGIS Web.