Årsmöte 2024

När: Tisdag 20 februari 10:00-12:00

Anmälan: Anmäl dig via detta anmälningsformulär innan 6 feb: https://forms.office.com/e/atDFGKkTj0

(Du har också chans att skicka in medlemsmotion och ge förslag eller anmäla dig för en plats i NorrGIS Styrelse (Frivilligt))

Plats: Digitalt Via Teams, Du får en Teamslänk skickad – men lägg gärna in datum och tid i din egen kalender.

Agenda:

Mötet öppnas

1. Förteckning av röstberättigade
2. Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två justerare som jämte ordföranden justerar mötets protokoll.
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret
7. Revisors berättelse för senaste verksamhetsåret (bordläggs)
8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet (Bordläggs)
9. Val av minst åtta styrelseledamöter, samt val av ordförande i styrelsen
11. Val av två medlemmar (varav en sammankallande) till valberedning
12. Val av revisor
13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
15. Behandling av frågor som väckts av styrelsen
16. Medlemsmotioner

Mötet avslutas

NorrGIS Stadgar: Stadgar för föreningen NorrGIS – NorrGIS

Bilagor till Årsmöte:

Verksamhetsberättelse 2023

Förslag till Verksamhetsplan 2024 (Med prioriteringar):

Förslag till Budget 2024

Reviderat förslag:

Gammal förslag:

Revisionsberättelse 2023

Balansrapport och resultatrapporter 2023 (Ernst&Young)

Valberedningen Förslag 2024

Välkommen till Årsmötet med ”föreningen som har koll på läget”!

//NorrGIS

Ordförande Jonny Halvarsson