Stadgar för föreningen NorrGIS

§ 1 Namn

Föreningens namn är NorrGIS.

 

§ 2 Syfte

NorrGIS syfte är att verka för ökad användning av Geodata, Geografisk IT och
Geografiska Informationssystem, GIS. Detta sker främst genom att föreningen ska:

• Sprida information om NorrGIS verksamhet
• Verka för gemensamma projekt
• Verka för samordnad kompetensutveckling bland medlemmarna
• Arrangera seminarier och studiebesök
• Verka för ett aktivt personnätverk inom kompetensområdet

 

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ utgörs av årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för organisationer och enskilda som vill verka i enlighet med
föreningens stadgar.

Uteslutning av medlem som inte fullgör sina stadgeenliga skyldigheter eller som på
annat sätt motarbetar eller skadar föreningens intressen kan ske efter beslut av
årsmöte eller styrelse.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen senast vid
årsmöte för det innevarande året. I annat fall gäller utträdet från och med nästa
årsmöte.

 

§ 5 Avgifter

Medlem ska erlägga medlemsavgifter till föreningen som bestäms av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsens sammansättning och övriga organ

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 9
ledamöter som väljs av årsmötet. Årsmötet väljer föreningens ordförande.
Styrelsen kan adjungera ledamöter till sig.

Styrelsen utser inom sig, kassör, sekreterare och vice ordförande.
Styrelsen har sitt säte i Luleå.

 

§ 7 Val av styrelseledamöter – mandatperiod

Ordförande väljs för en period av ett år.
Styrelseledamöter väljs för en period av två år.
Vid val av helt ny styrelse ska fyra ledamöter väljas för endast ett år.
Upphör ledamots uppdrag innan mandatperiodens slut ska ny ledamot väljas av
årsmöte eller styrelse för återstående mandatperiod.

 

§ 8 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreterare utifrån planerade mötesdatum,
eller när minst tre ledamöter begär det dock minst fyra gånger per år
Styrelsen är beslutsför när fem styrelseledamöter, inklusive ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet justeras senast i samband med
nästa styrelsemöte.

Styrelsemöten är öppna för samtliga medlemmar, men endast styrelseledamöter har
rösträtt.

 

§ 9 Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen ska avgöra viktigare ärenden som rör föreningens verksamhet, tillgångar,
organisation och ekonomiska förvaltning.

Styrelsen har rätt att träffa för föreningen bindande avtal.

Styrelsen har rätt att anställa den personal man anser nödvändig för att driva
föreningens verksamhet.

Styrelsen kan uppdra åt en eller flera inom och utom styrelsen att besluta i vissa
ärenden.

 

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, ordförande och vice ordförande
var för sig och den eller de som styrelsen utser.

 

§ 11 Årsbokslut

Styrelsen ska för varje verksamhetsår avge bokslut med resultaträkning och
balansräkning. Materialet ska tillställas revisorn senast en månad före årsmötet.

 

§ 12 Årsmöte och extra årsmöte

Årsmöte ska genomföras senast under februari månad vid datum och plats som
fastställs av styrelsen.

Vid årsmötet ska ärenden behandlas enligt § 14.

Kallelse och preliminär dagordning till årsmötet ska skickas till medlemmarna senast
14 dagar före mötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna
senast 10 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel av alla
medlemmar begär det. Kallelse ska i så fall vara medlemmarna tillhanda senast 14
dagar före mötet. I kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas.

 

§ 13 Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte

Rösträtt vid årsmötet och extra årsmöte har varje enskild medlem och
medlemsorganisation som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter och registrerats som
medlem. Varje röstberättigad medlem har en röst. Rösträtt kan utövas via ombud
med fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.

Årsmötet är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

1. Förteckning av röstberättigade
2. Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två justerare som jämte ordföranden justerar mötets protokoll.
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret
7. Revisors berättelse för senaste verksamhetsåret
8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av åtta styrelseledamöter, samt ordförande i styrelsen
11. Val av två medlemmar (varav en sammankallande) till valberedning
12. Val av revisor
13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
15. Behandling av frågor som väckts av styrelsen
16. Medlemsmotioner

Medlemsmotioner ska vara inlämnade till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på
föredragningslistan för årsmötet.

 

§ 15 Räkenskapsår och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är lika med kalenderår.
Med mandatår avses tiden från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

 

§ 16 Revision

Styrelsens verksamhet och förvaltning ska granskas av en av årsmötet utsedd
revisor.

Revisorn avger sin berättelse minst 2 veckor före årsmötet.

 

§ 17 Föreningens tillgångar

Styrelsen avgör formerna för nyttjandet av gemensamma tillgångar. Styrelsen kan för
föreningens räkning inköpa utrustning och tjänster som gagnar verksamheten. Dessa
ska kunna nyttjas lika av medlemmarna om inte annat avtalats.

 

§ 18 Stadgeändringar

Beslut om stadgeändringar ska fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
möten varav minst ett ska vara årsmöte

 

§ 19 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning ska fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten
varav minst ett ska vara årsmöte.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas i proportion till värdet av de
avgifter som medlemmarna erlagt det år upplösningen sker såvida inte föreningen
avtalat om annat rörande vissa tillgångars nyttjande.

Årsmötet kan också besluta att överföra medel till annan organisation som vidare kan
företräda verksamhet som gagnar denna förenings ändamål. För ett sådant beslut
krävs 2/3 majoritet

Dessa stadgar är antagna av årsmöte för NorrGIS 2011-02-?