Loggor NorrGIS

Hej NorrGIS medlem!

Här kommer NorrGIS första nyhetsbrev för 2023.

Jag hoppas att du gärna läser vidare och tar del av NorrGIS nyheter i vårat nyhetsbrev nedan.

Vill du själv ha med nyheter i kommande nyhetsbrev har vi nu skapat en utgivningsplan enligt nedan – Du hittar den också på NorrGIS Web.

NorrGIS skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmarna under året. From 2023 lägg nyhetsbreven också ut här på www.norrgis.se !

Vill du ha med nyheter, inlägg platsannonser i nyhetsbrev. Kontakta eller skicka din input till: jonny.halvarsson@lulea.se

Utgivningsplan 2023:

Brev nrDeadlinesPrel. utgivningsdatum
1 Februari Ons 1 febMån 6:e feb
2 AprilOns 12:e aprilMån 17:e april
3 Juni (”Sommarbrev”)Ons 7:e juniMån 12:e juni
4 AugustiOns 16:e augMån 21:a aug
5 OktoberOns 11:e oktMån 16:e okt
6 December (”Julbrev”)Onsdag 13:e decMån 18:e dec

Förra veckan genomförde vi vår idékonferens i Lycksele.

Idékonferensen är en Kickoff för alla medlemmar och alla i NorrGIS styrelse att vara med och påverka NorrGIS verksamhet.

Idéer rådde det inte brist på och det var roligt att se och ta del av och lyssna på alla de medlemmar som var på plats och diskuterade ett antal initiativ vi kommer att jobba med under 2023.

Du kan läsa lite mer om idékonferensen nedan.

Ett nytt verksamhetsår för NorrGIS alltså, och som vanligt finns det mycket att ta del av i vår omgivning.

Vi hoppas att NorrGIS ska vara en plats för omvärldsspan, möten, samverkan, projekt och kunskap om vår spännande bransch i Norr- och Västerbotten.

Tycker du fler borde vara med? Tipsa dem gärna om vad vi gör och våra aktiviteter.

För: ”ju fler vi är tillsamman …ju roligare det blir!”

Ha en bra fortsättning på året och välkomna på alla våra aktiviteter med årsmötet som start. 

//Jonny Halvarsson
Ordförande NorrGIS
Luleå 6 februari 2022

Kallelse och Anmälan till NorrGIS Årsmöte 2023, 21 februari

Den 21 februari genomför vi NorrGIS årsmöte i digitalt format kl 10:00-12:00. Du kan sedan delta frivilligt i anslutning till mötet ett Webbinar som Geoforum håller (12:00-13:30) samt en presentation om Luleå Kommuns GIS-strategi 2022-2025 (13:30-14:00).

Årsmötet är öppet för alla medlemmar!

Du har fortfarande chans att ge din feedback (prioritera ideér), ge önskemål till var en eventuell studieresa skulle genomföras och ge din synpunkt hur du helst vill att NorrGIS aktiviteter genomförs!

Gör det via denna länk!

Läs mer och ta del av alla mötesdokument här: NorrGIS Årsmöte 2023 – 21 februari – NorrGIS Anmäl dig via denna länk senast 17:e februari: https://bit.ly/norrgis_arsmote23

Ta del av NorrGIS stadgar här:  Stadgar för föreningen NorrGIS – NorrGIS

Årsmötets Agenda:

1. Förteckning av röstberättigade
2. Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två justerare som jämte ordföranden justerar mötets protokoll.
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret
7. Revisors berättelse för senaste verksamhetsåret
8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av åtta styrelseledamöter, samt ordförande i styrelsen
11. Val av två medlemmar (varav en sammankallande) till valberedning
12. Val av revisor
13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
15. Behandling av frågor som väckts av styrelsen
16. Medlemsmotioner

Sammanfattning från NorrGIS Idékonferens Lycksele 31 jan – 1 feb

Aktivitetsplanering för 2023 genomförs under NorrGIS idékonferens 2023 i Lycksele på Ansia Konferens.

Deltog gjorde 20 medlemmar (ytterligare 10-talet medlemmar deltog på presentationer av förslag på aktiviteter under onsdagen Där också en röstning/prioritering genomfördes.

Vi hann också med ett studiebesök på Skogs och samemuseet, samt genomförde en trevlig kvällsaktivitet med långfärdsskridsko, grillning vid kåta samt bad i tunna och en god middag!

Vi arbetade enligt den sk. OpenSpace-metoden. Medlemmar får skicka in idéförslag till aktiviteter de vill att NorrGIS ska arbeta med kommande år. Idéer diskuteras och utvecklas, arbetsupplägg tas fram och arbetsgrupper med sammankallande utses. Det vill säga, idékonferensen är en viktig input till NorrGIS årliga verksamhetsplan!

Resultatet blev input och förslag till verksamhetsplan för 2023.

De idéer vi arbetade med var:

 • Informationsklassning & Informationssäkerhet
 • 3D och Datainsamling Digitala tvillingar
 • Standarder och processer kring karttjänster på Web 
 • Digital Samhällsbyggnad (Erfarenhetsutbyten/Workshops)
 • Kompetens & Kompetensrekrytering
 • GIS-dag (Workshopmaterial och kunskapsspridning)

Vi diskuterade också inriktning för några alternativ till den Studieresa vi inte kunnat genomföra på några år.

Vi hade två alternativ som diskuterades, bla den gamla Kiruna/Gällivare resan men också alternativ i Luleå/Boden för att ta del av hur man jobbar med geodata, GIS och planering i den ”gröna omställningen”. Var skulle du vilja resa?

Du har fortfarande chans att ge din feedback (prioritera ideér), ge önskemål till var en eventuell studieresa skulle genomföras och ge din synpunkt hur du helst vill att NorrGIS aktiviteter genomförs!

Gör det via denna länk!

NorrGIS Nya medlemsföretag

Vi har glädjande fått in 3 nya medlemsansökningar i början av Året. Dessa är i tur och ordning:

 • Häggroths Mät & Teknik är ett Luleåbaserat företag som jobbar inom området: https://haggrothsteknik.se/  – Häggroths Mät och Teknik erbjuder tjänster med UAS, GIS/GIT, mätning, utbildning och konsult. Grundare är Jan Häggroth, utbildad GIS-ingenjör. 
 • Unik i Norr är ett litet nystartat konsultbolag med tjänster inom GIS och som precis startas upp av Erika Kristofferson, som tidigare varit aktiv i NorrGIS då han var Storuman Kommuns GIS-samordnare.

Speciellt roligt är det så klart med nystartade företag inom vår bransch, och vi önskar lycka till, liksom vi önskar er alla nya medlemmar varmt välkomna till NorrGIS.

NorrGIS kommande TechTalks

Anmäl ett TechTalk till 2023

***********************

Vill du hålla för NorrGIS medlemmar?

Anmäl ett TechTalk här: https://bit.ly/NorrGISTT2023

DATUMEN 2023 ÄR:

 • Torsdag 19 januari
 • Torsdag 16 februari
 • Torsdag 23 mars
 • Torsdag 20 april
 • Torsdag 25 maj
 • Torsdag 15 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 24 augusti
 • Torsdag 21 september
 • Torsdag 19 oktober
 • Torsdag 23 november
 • Torsdag 21 december

Tips på bra ”TechTalkare” tas gärna emot av jonny.halvarsson@lulea.se

**************************

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam)

Webbinarium: Ändring av detaljplan 

Inspelning av webbinariet från den 2 februari finns här: https://play.quickchannel.com/play/bxvrspdVälkommen

Informationstillfället vänder sig till planhandläggare, plankonsulter m.fl. som:

 • tar fram och tillgängliggör detaljplaner i den nationella geodataplattformen
 • skickar in detaljplaner för registrering i fastighetsregistret

Informationstillfälle Smartare samhällsbyggnadsprocess 13 februari kl. 13-14

https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nyheter/#faq=b4a4

Geodatarådets lunchseminarium 27 februari kl. 12-13

Mer info och länk https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/informationstillfallen/#faq=26b7

Öppet hus på Lantmäteriet i Luleå 16 mars kl. 9-15:45

Under dagen berättar vi om vad vi jobbar med på Geodata och Fastighetsbildning på Lantmäteriet.
Program och inbjudan har skickats ut.
Det finns ett fåtal platser kvar för att delta på plats, men är även möjligt att delta digitalt.
För mer info och anmälan kontakta jenny.vennberg.larson@lm.se

Webbinarium: Byggnader i den nationella geodataplattformen 25 april kl.9-11
Mer info kommer: https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nyheter/#anchor-0

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen!

Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Nyheter från media och sociala kanaler

Omvärldsspaning – Glädjande besked om öppna geodata;

EU-kommissionen har nu beslutat att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och tillgängliga som öppna data. Det berör till exempel geodata från Lantmäteriet som fastighetsgränser, höjddata, flygfoton och kartor. Samhällsnyttan av öppna geodata är stor och beslutet är efterlängtat.

– Öppna geodata är helt nödvändigt om Sverige ska klara att hänga med i digitaliseringen. Vare sig det handlar om näringslivets konkurrenskraft, klimatfrågan, energifrågan, att utveckla stad och land, bättre transporter, miljö, friluftsliv eller något annat där positionen har en betydelse är vi beroende av geodata. Värdet av öppna data är svårt att överskatta. Bra och tillgänglig geodata är en grund för innovation som får ringar på vattnet för hela samhället, säger Patrik André, ordförande i Geoforum Sverige.

Några exempel på nytta

Räddningstjänst och blåljuspersonal får tillgång till uppdaterad adress-

och kartinformation, vilket kan rädda liv. Som exempel har många frivilliga organisationer idag inte tillgång till aktuella kartor.

Processerna för bygg- och samhällsplanering kan förenklas och snabbas på rejält. Öppna data kan även ge medborgare mer insyn i mark- och fastighetsförhållanden, samt bidra till färre skador vid t ex grävarbeten.

De areella näringarna, som skogs- och jordbruksnäringen samt även renskötseln kan få bättre förutsättningar för mer effektiv och hållbar verksamhet.

EU:s medlemsländer har i huvudsak 16 månader på sig att implementera beslutet.

Läs mer:

Branschorganisationen Geoforum reflekterar:

https://geoforum.se/nyheter/266-oppna-data/4317-glaedjande-besked-om-oeppna-data?link_id=bIFHKCuqCSm

Lantmäteriets egen nyhet:

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/press/nyheter/stor-samhallsnytta-nar-lantmateriets-information-slapps-fri/

Riksdags beslut:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data_H901FiU27

Regeringen släpper en Drönarstrategi 2.0

Kommissionen presenterade den 29 november 2022 meddelandet ”En drönarstrategi 2.0 för ett smart och hållbart ekosystem för obemannade luftfartyg i Europa”. Meddelandet aviserar 19 flaggskeppsåtgärder för att förverkliga kommissionens vision för drönarsektorn i EU fram till år 2030.
Meddelandet förväntas inte behandlas i rådet utöver en redan genomförd presentation i rådsarbetsgruppen för luftfart. Läs mer på regeringens hemsida och ladda ner strategin: Meddelande om en drönarstrategi 2.0 – Regeringen.se